Programe de studiu (locuri disponibile în sesiunea septembrie 2020)

Licență

În atenția candidaților la programele de Licență

În cazul programelor din domeniile Limbă și literatură și Limbi moderne aplicate, opțiunile vor avea în vedere o singură combinație de limbi. De exemplu, în domeniul Limbă și literatură, cine alege combinația Română-Engleză nu mai poate opta și pentru combinațiile Engleză-Română, Germană-Engleză sau Română-Franceză. De asemenea, în domeniul Limbi moderne aplicate, cine alege combinația Germană-Franceză nu mai poate opta și pentru combinațiile Franceză-Germană sau Germană-Engleză.

Limbă și
literatură

Limba și
literatura
română

/ O limbă și
literatură modernă
(engleză, franceză, germană)

0LOCURI FĂRĂ TAXĂ
30LOCURI CU TAXĂ
Concurs de admitere pe bază de dosare online
Selecție în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat
Limbă și
literatură

Limba și
literatura
engleză

/ O limbă și literatură modernă (franceză, germană) sau Limba și literatura română

0LOCURI FĂRĂ TAXĂ
28LOCURI CU TAXĂ
Concurs de admitere pe bază de dosare online
Selecție în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat
Limbă și
literatură

Limba și literatura germană

/ O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) sau Limba și literatura română

0LOCURI FĂRĂ TAXĂ
12LOCURI CU TAXĂ
Concurs de admitere pe bază de dosare online
Selecție în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat
Limbă și
literatură

Limba și literatura franceză

/ O limbă și literatură modernă (engleză, germană) sau Limba și literatura română

6LOCURI FĂRĂ TAXĂ
10LOCURI CU TAXĂ
Concurs de admitere pe bază de dosare online
Selecție în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat
Limbă și
literatură

Limba și
literatura
chineză

/
Limba și
literatura
engleză

3LOCURI FĂRĂ TAXĂ
13LOCURI CU TAXĂ
Concurs de admitere pe bază de dosare online
Selecție în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat
Limbi
moderne
aplicate

LMA (engleză, germană, franceză)

0LOCURI FĂRĂ TAXĂ
45LOCURI CU TAXĂ
Concurs de admitere pe bază de dosare online
Selecție în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat
Științe
ale
comunicării

Științe ale informării și documentării

5LOCURI FĂRĂ TAXĂ
11LOCURI CU TAXĂ
Concurs de admitere pe bază de dosare online
Selecție în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat
Teatru și
artele spectacolului

Artele spectacolului (Actorie)

0LOCURI FĂRĂ TAXĂ
0LOCURI CU TAXĂ
Concurs mixt
Selecție în funcție de probele de aptitudini și media examenului de bacalaureat
Teatru și
artele spectacolului

Artele spectacolului (Coregrafie)

7LOCURI FĂRĂ TAXĂ
1LOCURI CU TAXĂ
Concurs mixt
Selecție în funcție de probele de aptitudini și media examenului de bacalaureat
Teatru și
artele spectacolului

Teatrologie (Management cultural)

3LOCURI FĂRĂ TAXĂ
2LOCURI CU TAXĂ
Concurs de admitere pe bază de dosare online
Selecție în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat

Întrebări frecvente

Singura diferență între specializările A și B este numărul cursurilor opționale și practice, mai mare în cazul specializării A. În ceea ce privește diploma de absolvire, ea conferă drepturi egale în plan profesional pentru specializările A și B (de exemplu, cu o diplomă de licență de Limba și șiteratura română – Limba și literatura germană veți putea preda atât limba și literatura română, cât și limba și literatura germană în orice instituție de învățământ din România, până la nivelul clasei a X-a. Același lucru este valabil pentru orice combinație de Limbi și literaturi pentru care ați opta)

În timp ce programele de Limbă și literatură se concentrează în mod egal pe studiul celor două limbi și literaturi alese (specializările A și B), programele de Limbi moderne aplicate se concentrează numai pe studiul celor două limbi alese (specializările A și B), fără a include un studiu aprofundat al literaturii și concentrându-se mai mult decât programele de Limbă și literatură pe traducere și interpretariat.

Da. Există două modalități de glisare de pe un loc cu taxă pe un loc fără taxă:

  1. În etapa de confirmare a locurilor, în cazul în care candidații de pe locurile fără taxă nu confirmă locurile care le-au fost repartizate, ele sunt transferate candidaților acceptați pe locurile cu taxă, în ordinea mediilor de admitere. De asemenea, este posibilă în fiecare an suplimentarea ulterioară a numărului de locuri fără taxă, în funcție de numărul de aplicanți.
  2. La sfârșitul fiecărui an universitar, locurile bugetate sunt realocate în funcție de mediile studenților din acel an universitar și în funcție de suplimentarea ulterioară și de redistribuirea între profiluri a numărului de locuri fără taxă.

Cuantumul taxei de școlarizare la Facultatea de Litere și Arte este, pentru toate programele de licență, 2.920 RON/an. Excepție programele de licență din domeniul Artele spectacolului, pentru care taxa de școlarizare este de 10.000 RON/an.

În ceea ce privește programele de masterat, acestea au o taxă anuală de 3.250 RON/an, cu excepția celor din domeniul Artele spectacolului, pentru care taxa de școlarizare este de 6.500 RON/an.

Taxele pot fi achitate integral sau în maximum trei tranșe.

Studenții anului I trebuie să achite prima tranță  la confirmarea locului. În cazul glisării pe un loc fără taxă până la începerea anului universitar, tranșa achitată va fi restituită integral.

Masterat
FILOLOGIE

Limba și
literatura
română

0LOCURI FĂRĂ TAXĂ
26LOCURI CU TAXĂ
FILOLOGIE

Limba și
literatura
engleză

5LOCURI FĂRĂ TAXĂ
6LOCURI CU TAXĂ
FILOLOGIE

Limba și
literatura
germană

0LOCURI FĂRĂ TAXĂ
7LOCURI CU TAXĂ
FILOLOGIE

Teoria și practica traducerii și interpretării. Limba franceză

0LOCURI FĂRĂ TAXĂ
9LOCURI CU TAXĂ
FILOLOGIE

Teoria și practica
traducerii și
interpretării.
Limba engleză

4LOCURI FĂRĂ TAXĂ
8LOCURI CU TAXĂ
ȘTIINȚE ALE
COMUNICĂRII

Profesor
documentarist

0LOCURI FĂRĂ TAXĂ
8LOCURI CU TAXĂ
TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

Arta interpretării caracterelor dramatice

0LOCURI FĂRĂ TAXĂ
3LOCURI CU TAXĂ
TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

Teoria și practica managementului instituțiilor și evenimentelor culturale

0LOCURI FĂRĂ TAXĂ
10LOCURI CU TAXĂ

Acte necesare înscrierii candidaților:

Nr. crt. Tipul documentului Licență Masterat
1 Fișă de înscriere – cerere-tip DA DA
2 Diploma de bacalaureat – în original / copie legalizată / copie certificată „Conform cu originalul” / copie simplă pentru dosarele depuse online DA DA
3 Certificat de competență lingvistică sau foaie matricolă care să ateste studierea limbii/limbilor străine ale profilului ales, timp de 2-4 ani, în cazul candidaților care optează pentru programe din domeniul Filologie.
În situația în care candidații nu au avut posibilitatea să studieze în școală limbile străine respective, colectivele de specialitate vor crea comisii care, în ziua înscrierii, îi vor testa în vederea evaluării.
La solicitarea prealabilă a candidaților, aceste testări se organizează online.
DA DA
4 Certificat de naștere – în copie legalizată / copie certificată „Conform cu originalul” / copie simplă pentru dosarele depuse online DA DA
5 Cartea de identitate – copie DA DA
6 Adeverință medicală-tip eliberată de cabinetele școlare sau teritoriale DA DA
7 Trei fotografii – tip buletin (se depun la confirmarea locului) DA DA
8 Adeverință din care să rezulte regimul de studiu și perioada în care au beneficiat de loc subvenționat, pentru studenții/absolvenții care doresc să urmeze o a doua facultate DACĂ ESTE CAZUL DACĂ ESTE CAZUL
9 Diploma de licență – în original / copie legalizată / copie certificată „Conform cu originalul” / copie simplă pentru dosarele depuse online NU DA
10 Chitanța de achitare a taxei de înscriere DA DA
11 Candidații înscriși la mai multe facultăți vor prezenta și copii ale legitimațiilor de înscriere la celelalte facultăți sau adeverințe eliberate de secretariatul facultăților la care au făcut celelalte înscrieri DACĂ ESTE CAZUL DACĂ ESTE CAZUL
12 Certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională, obținut la examenul de bacalaureat sau certificatele internaționale recunoscute, în eventualitatea necesității departajării DACĂ ESTE CAZUL DACĂ ESTE CAZUL

DOCUMENTE UTILE (PDF) 

Regulamentul organizării concursului de admitere în ULBS pentru anul universitar 2019-2020

Criterii de admitere și condiții speciale la Facultatea de Litere și Arte – nivel licență și masterat

Criterii specifice pentru admiterea cetățenilor non-UE

Programe de studii, calendarul admiterii, tipuri de concurs

Repartizarea cifrelor de școlarizare pe programe

Acte necesare înscrierii candidaților

Tematică admitere Masterat


Informații suplimentare privind admiterea la Facultatea de Litere și Arte puteți obține de la:

  • Conf. univ. dr. Maria-Elena Milcu, secretarul Comisiei de admitere pe facultate (e-mail: maria.milcu@ulbsibiu.ro);
  • Ștefania Vulcan, Secretar-șef al Facultății de Litere și Arte (e-mail: litere@ulbsibiu.ro sau stefania.vulcan@ulbsibiu.ro;);
  • Laura Avram, secretar responsabil admitere pe facultate pentru etnicii români din diaspora și Republica Moldova (e-mail: laura.avram@ulbsibiu.ro);
  • Birourile de informare aflate în holul principal al facultății: Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 5-7 (doar în perioada înscrierilor!)