Programe de studiu - locuri disponibile în sesiunea iulie 2021
Înscriere online între 8 și 17 iulie

Licență

În atenția candidaților la programele de Licență

În cazul programelor din domeniile Limbă și literatură și Limbi moderne aplicate, opțiunile vor avea în vedere o singură combinație de limbi. De exemplu, în domeniul Limbă și literatură, cine alege combinația Română-Engleză nu mai poate opta și pentru combinațiile Engleză-Română, Germană-Engleză sau Română-Franceză. De asemenea, în domeniul Limbi moderne aplicate, cine alege combinația Germană-Franceză nu mai poate opta și pentru combinațiile Franceză-Germană sau Germană-Engleză.

În atenția candidaților la specializările Actorie și Coregrafie

Probele de admitere vor avea loc fizic, după cum urmează:


Actorie – 16 și 17 iulie, de la ora 9 în sala CAVAS a facultății
Coregrafie – 16 și 17 iulie, de la ora 9 în sala „Virgil Flonda” a facultății

Limbă și
literatură

Limba și
literatura
română

/ O limbă și
literatură modernă
(engleză, franceză, germană)

42LOCURI FĂRĂ TAXĂ
30LOCURI CU TAXĂ
Concurs de admitere pe bază de dosare online
Selecție în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat
Limbă și
literatură

Limba și
literatura
engleză

/ O limbă și literatură modernă (franceză, germană) sau Limba și literatura română

21LOCURI FĂRĂ TAXĂ
12LOCURI CU TAXĂ
Concurs de admitere pe bază de dosare online
Selecție în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat
Limbă și
literatură

Limba și literatura germană

/ O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) sau Limba și literatura română

10LOCURI FĂRĂ TAXĂ
12LOCURI CU TAXĂ
Concurs de admitere pe bază de dosare online
Selecție în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat
Limbă și
literatură

Limba și literatura franceză

/ O limbă și literatură modernă (engleză, germană) sau Limba și literatura română

15LOCURI FĂRĂ TAXĂ
12LOCURI CU TAXĂ
Concurs de admitere pe bază de dosare online
Selecție în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat
Limbă și
literatură

Limba și
literatura
chineză

/
Limba și
literatura
engleză

16LOCURI FĂRĂ TAXĂ
12LOCURI CU TAXĂ
Concurs de admitere pe bază de dosare online
Selecție în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat
Limbi
moderne
aplicate

LMA (engleză, germană, franceză)

51LOCURI FĂRĂ TAXĂ
16LOCURI CU TAXĂ
Concurs de admitere pe bază de dosare online
Selecție în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat
Științe
ale
comunicării

Științe ale informării și documentării

15LOCURI FĂRĂ TAXĂ
10LOCURI CU TAXĂ
Concurs de admitere pe bază de dosare online
Selecție în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat
Teatru și
artele spectacolului

Teatrologie (Management cultural)

12LOCURI FĂRĂ TAXĂ
0LOCURI CU TAXĂ
Concurs de admitere pe bază de dosare online
Selecție în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat
Teatru și
artele spectacolului

Artele spectacolului (Actorie)

12LOCURI FĂRĂ TAXĂ
0LOCURI CU TAXĂ
Concurs mixt cu respectarea măsurilor de distanțare socială
Selecție în funcție de probele de aptitudini și media examenului de bacalaureat
Teatru și
artele spectacolului

Artele spectacolului (Coregrafie)

10LOCURI FĂRĂ TAXĂ
5LOCURI CU TAXĂ
Concurs mixt cu respectarea măsurilor de distanțare socială
Selecție în funcție de probele de aptitudini și media examenului de bacalaureat

Întrebări frecvente

Singura diferență între specializările A și B este numărul cursurilor opționale și practice, mai mare în cazul specializării A. În ceea ce privește diploma de absolvire, ea conferă drepturi egale în plan profesional pentru specializările A și B (de exemplu, cu o diplomă de licență de Limba și șiteratura română – Limba și literatura germană veți putea preda atât limba și literatura română, cât și limba și literatura germană în orice instituție de învățământ din România, până la nivelul clasei a X-a. Același lucru este valabil pentru orice combinație de Limbi și literaturi pentru care ați opta)

În timp ce programele de Limbă și literatură se concentrează în mod egal pe studiul celor două limbi și literaturi alese (specializările A și B), programele de Limbi moderne aplicate se concentrează numai pe studiul celor două limbi alese (specializările A și B), fără a include un studiu aprofundat al literaturii și concentrându-se mai mult decât programele de Limbă și literatură pe traducere și interpretariat.

Da. Există două modalități de glisare de pe un loc cu taxă pe un loc fără taxă:

  1. În etapa de confirmare a locurilor, în cazul în care candidații de pe locurile fără taxă nu confirmă locurile care le-au fost repartizate, ele sunt transferate candidaților acceptați pe locurile cu taxă, în ordinea mediilor de admitere. De asemenea, este posibilă în fiecare an suplimentarea ulterioară a numărului de locuri fără taxă, în funcție de numărul de aplicanți.
  2. La sfârșitul fiecărui an universitar, locurile bugetate sunt realocate în funcție de mediile studenților din acel an universitar și în funcție de suplimentarea ulterioară și de redistribuirea între profiluri a numărului de locuri fără taxă.

Cuantumul taxei de școlarizare la Facultatea de Litere și Arte este, pentru toate programele de licență, 2.920 RON/an. Excepție programele de licență din domeniul Artele spectacolului, pentru care taxa de școlarizare este de 10.000 RON/an.

În ceea ce privește programele de masterat, acestea au o taxă anuală de 3.250 RON/an, cu excepția celor din domeniul Artele spectacolului, pentru care taxa de școlarizare este de 6.500 RON/an.

Taxele pot fi achitate integral sau în maximum trei tranșe.

Studenții anului I trebuie să achite prima tranță  la confirmarea locului. În cazul glisării pe un loc fără taxă până la începerea anului universitar, tranșa achitată va fi restituită integral.

Masterat

În atenția candidaților la programele de Masterat

Probele de admitere la programele de masterat vor avea loc în data de 17 iulie 2021, online, sub formă de interviu, după cum urmează:


Limba și literatura română în epoca globalizării – ora 9
Paradigme literare și lingvistice în context cultural anglofon (lb. engleză) – ora 9
Comunicare interculturală în domeniul economic (lb. germană) – ora 9
Traducere, interpretariat și studii terminologice (lb. engleză) – ora 9
Traducere specializată și interpretare de conferință (lb. franceză) – ora 10
Studii curatoriale în documentarea instituțional-educațională – ora 10
Teoria și practica managementului instituțiilor și evenimentelor culturale – ora 9

 

Pentru specializările Departamentului de Artă Teatrală, probele de admitere vor avea loc în data de 19 iulie 2021, după cum urmează:
Arta interpretării caracterelor dramatice – ora 9 (probă de aptitudini, se va desfășura fizic, în sala CAVAS a facultății)
Teoria și practica managementului instituțiilor și evenimentelor culturale – ora 9 (proba se va desfășura online, sub formă de interviu)

 

Informațiile privind desfășurarea online a probelor orale vor fi transmise candidaților vineri, 16 iulie.

FILOLOGIE

Limba și literatura
română în 
epoca
globalizării

23LOCURI FĂRĂ TAXĂ
17LOCURI CU TAXĂ
FILOLOGIE

Paradigme literare
și lingvistice în context
cultural anglofon
(limba engleză)

18LOCURI FĂRĂ TAXĂ
7LOCURI CU TAXĂ
FILOLOGIE

Comunicare
interculturală
în domeniul economic
(limba germană)

16LOCURI FĂRĂ TAXĂ
9LOCURI CU TAXĂ
FILOLOGIE

Traducere, interpretariat
și studii terminologice
(limba engleză)

14LOCURI FĂRĂ TAXĂ
10LOCURI CU TAXĂ
FILOLOGIE

Traducere specializată
și interpretare de
conferință
(limba franceză)

14LOCURI FĂRĂ TAXĂ
10LOCURI CU TAXĂ
ȘTIINȚE ALE
COMUNICĂRII

Studii curatoriale
în documentarea
instituțional-educațională

14LOCURI FĂRĂ TAXĂ
11LOCURI CU TAXĂ
TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

Teoria și practica managementului instituțiilor și evenimentelor culturale

10LOCURI FĂRĂ TAXĂ
5LOCURI CU TAXĂ
TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

Arta interpretării caracterelor dramatice

10LOCURI FĂRĂ TAXĂ
4LOCURI CU TAXĂ

Acte necesare înscrierii candidaților:

Nr. crt. Tipul documentului Licență Masterat
1 Fișă de înscriere – cerere-tip DA DA
2 Diploma de bacalaureat – în original / copie legalizată / copie certificată „Conform cu originalul” / copie simplă pentru dosarele depuse online DA DA
3 Certificat de competență lingvistică sau foaie matricolă care să ateste studierea limbii/limbilor străine ale profilului ales, timp de 2-4 ani, în cazul candidaților care optează pentru programe din domeniul Filologie.
În situația în care candidații nu au avut posibilitatea să studieze în școală limbile străine respective, colectivele de specialitate vor crea comisii care, în ziua înscrierii, îi vor testa în vederea evaluării.
La solicitarea prealabilă a candidaților, aceste testări se organizează online.
DA DA
4 Certificat de naștere – în copie legalizată / copie certificată „Conform cu originalul” / copie simplă pentru dosarele depuse online DA DA
5 Cartea de identitate – copie DA DA
6 Adeverință medicală-tip eliberată de cabinetele școlare sau teritoriale DA DA
7 Trei fotografii – tip buletin (se depun la confirmarea locului) DA DA
8 Adeverință din care să rezulte regimul de studiu și perioada în care au beneficiat de loc subvenționat, pentru studenții/absolvenții care doresc să urmeze o a doua facultate DACĂ ESTE CAZUL DACĂ ESTE CAZUL
9 Diploma de licență – în original / copie legalizată / copie certificată „Conform cu originalul” / copie simplă pentru dosarele depuse online NU DA
10 Chitanța de achitare a taxei de înscriere DA DA
11 Candidații înscriși la mai multe facultăți vor prezenta și copii ale legitimațiilor de înscriere la celelalte facultăți sau adeverințe eliberate de secretariatul facultăților la care au făcut celelalte înscrieri DACĂ ESTE CAZUL DACĂ ESTE CAZUL
12 Certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională, obținut la examenul de bacalaureat sau certificatele internaționale recunoscute, în eventualitatea necesității departajării DACĂ ESTE CAZUL DACĂ ESTE CAZUL

DOCUMENTE UTILE (PDF) 

Criterii de admitere și condiții speciale la Facultatea de Litere și Arte – nivel licență și masterat

Programe de studii, calendarul admiterii, tipuri de concurs

Repartizarea cifrelor de școlarizare pe programe

Tematică admitere masterat


Informații suplimentare privind admiterea la Facultatea de Litere și Arte puteți obține de la Secretariatul Facultății de Litere și Arte: Sibiu, B-dul Victoriei nr. 5-7,
telefon 0269/21.55.56 sau 0269/21.60.62, fax 0269/21.27.07 sau e-mail litere@ulbsibiu.ro

site-ul Universității: www.ulbsibiu.ro